Folket har talt: Nordre Frihavnsgade i menneskelig skala

Tænk hvis man kunne få en tryggere gade for cyklisterne, bedre plads til forgængerne og samme fremkommelighed og parkeringsmuligheder for bilerne? Og tænk hvis gaden ville blive mere livlig, skabe mere handel for butikkerne og frirum til skolebørnene? Tænk hvis det hele kunne gøres for et relativt beskedent beløb? Og tænk hvis det var borgerne selv, der var kommet frem til løsningen?

Det lyder næsten for godt til at være sandt, ikke? Som et tredobbelt Kinderæg. Ikke desto mindre er det præcis den løsning, en cykelgade, der kom ud af forårets store borgerinvolveringsproces, eller omverdensinddragelse, som kommunen gennemførte.


Idéoplæg gemt af vejen

Godt gemt af vejen i et bilag til budgetforhandlingerne for 2016 finder man “Fremtidens Nordre Frihavnsgade – Et Idéoplæg”, som blev udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af den omfattende omverdensinddragelse, hvor over 2.500 brugere blev hørt, herunder beboere, kunder i gaden, de forretningsdrivende, de ældre, en skolebestyrelse, adskillige skoleklasser på to skoler og mange mange flere.

Skærmbillede 2015-12-29 21.45.20

Man kan undre sig over, at bilaget aldrig er blev behørigt offentliggjort. Måske skyldes det, at forslaget ikke kom på kommunens budget for 2016, hvor der under budgetforhandlingerne tilsyneladende ikke kunne opnås politisk enighed om at bevilge penge til projektet. Ærgerligt, for projektet er faktisk knaldgodt, gennemtænkt, og ikke mindst, det er borgerne selv, over en bred kam, der har peget på løsningen.

Derfor kan det mildest talt undre en østerbroer, at forslaget fx ikke har været offentliggjort på kommunens egen Facebook-side for projektet, som følges af over 700 mennesker, men hvor der ikke har været nogen aktivitet siden 29. maj, da omverdensundersøgelsen lakkede mod enden.

Baggrund

Men hvorfor overhovedet lave noget om i gaden? Man kan snildt finde mennesker, der synes, at gaden fungerer fortræffeligt, og ikke skal hverken friseres eller forstadifiseres. Man kan dog finde endnu flere mennesker, der finder gaden utryg, farlig for børn, eller at den slet ikke lever op til sit potentiale som den travle sidegade til Østerbrogade med pariserstemning.

Gaden blev i 2009 kåret som Byens Bedste Gade i AOK, som skrev:

Nordre Frihavnsgade har, fra at være en småtrist sidegade til Østerbrogade, udviklet sig til et personligt og selvstændigt handelsstrøg. Gaden er præget af delikatessebutikker, grønthandlere og ostehandlere, antikvitetsforretninger og børnetøjsbutikker. Men udvalget bliver mere og mere varieret.

Siden 2009 har gadens brugere ændret sine transportvaner ganske markant.

I 2009 kørte der 7.700 biler og 5.800 cykler igennem gaden på et gennemsnitsdøgn. Dette er i 2015 blevet til 6.200 biler og 8.000 cykler. Forholdet mellem biler og cykler er således lige blevet vendt om på de seks år. Dertil kommer 5.500 fodgængere. Gaden er altså samlet set blevet travlere, men med et markant skift fra bil til cykel. I dagtimerne kommer der i dag en cyklist hver 7. sekund.

Problemerne med utryghed og manglen på udfoldelse af byliv var årsagen til, at Purpose Makers, Copenhagenize og Urban Action for halvandet år siden publicerede et debatoplæg til fremtidens Nordre Frihavnsgade, som pegede på en cykelgade som løsningen. Debatoplægget gav lige præcis anledning til en god debat, og dette inspirerede herefter Københavns Kommune til at bevilge 1,5 mio. kr. til en omverdensinddragelse og udarbejdelse af dette idéoplæg.

På barrikaderne

Nu er tiden kommet til, at vi, borgerne på Østerbro, skal på barrikaderne, så byens politikere kan forstå, at vi faktisk mente, hvad vi sagde under omverdensinddragelsen. At vi ikke bare lader os spise af med en involveringsmanøvre, der så bare begraves. Det er ikke bare respektløst, det er også spild af vores skattekroner. Projektet må og skal på næste års budget i Københavns Kommune.

For i København har vi faktisk en ret sej kommune. En kommune, der fx i 2006 satte sig det mål, at den ville være verdens bedste cykelby, og som siden har arbejdet benhårdt på det. I dag bruger 63% af indbyggerne i Københavns Kommune cyklen til og fra arbejde og uddannelse.

Når Nordhavn udbygges, og om ganske få år får over 40.000 indbyggere, vil en del af disse på cykel og til fods søge mod Østerbros bedste handelsstrøg på cykel eller til fods. Mange af disse vil formentlig komme gennem tunnelen for enden af Nordre Frihavnsgade. Antallet af cyklister kan derfor let stige til det dobbelte af i dag, dvs. 16.000 cykler i døgnet, heraf mange i ladcykel, som er den mest praktiske måde at handle på i storbyen. En tryggere gade vil desuden skabe flere cykler (mange anfører i undersøgelsen, at de undlader at cykle i Nordre Frihavnsgade, da den er for farlig), ligesom både forbedrede parkeringsforhold for cykler og flere oaser til ophold i gaden vil skabe mere cykeltrafik.

Omverdensundersøgelsen opererede med tre temaer: tilgængelighed, byrum og trafik, som man søgte at adressere og løse i idéoplægget ud fra brugernes tilbagemeldinger.

Tilgængelighed

Her handlede det om at skabe bedre plads til byliv og ophold på de ellers brede fortove, hvor der i dag opleves trængsel grundet butiksskilte, parkerede cykler og skoleelever. Der skulle også sikres bedre krydsningsmuligheder, da det opleves, at biler ikke stopper ved fodgængerfelterne.

Byrum

Her var formålet at skabe mere grønt, flere siddemuligheder og generelt at styrke “pariserstemningen” med mulighed for udeservering – både i gadens længde og ved gadens to pladser.

Trafik

Og endelig trafik, som altid har været gadens akilleshæl. Det var helt centralt at skabe bedre forhold for fodgængere, cyklister og den kollektive transport (busser), at sænke hastigheden for biler, reducere den tunge trafik og begrænse trafik uden ærinde i gaden. Derudover var det væsentligt at fastholde bilparkeringen, styrke cykelparkeringen og at mindske trafikstøjen gennem lavere hastighed og bedre belægninger.

Skærmbillede 2015-12-29 22.31.36

I idéoplægget skriver projektgruppen:

I cykelgadeløsningen fastholdes Nordre Frihavnsgades nuværende tværprofil således, at kantsten og fortovsbredder bevares. For at skabe mere plads på fortovene renoveres disse med jævn belægning og bedre placering af byinventar. Mellem kørebane og fortove foreslås en 2,4 m bred flexzone, som rummer cykel- & bilparkering, træer samt varelevering og lejlighedsvis også butiksudstilling udeservering o.l. Flexzonen tilgodeser behovet for sæsonbetonet anvendelse af byrummet, som efterspørges af borgere og erhvervsdrivende, og giver bedre plads til varelevering, samt kunde- og beboerparkering.
Skærmbillede 2015-12-29 16.55.38

Den nuværende flexparkering ved Ingrid Jespersens Skole har fra starten været en stor succes, og den udvides i idéoplægget til flere steder i gaden, hvor behovet for cykelparkering er størst i dagtimerne og bilparkering i aften- og nattetimerne. På den måde optimerer man den begrænsede plads i gaden.

Begge løsningsforslag (cykelgadeløsningen og strøggadeløsningen) har været forelagt Københavns Politi, MOVIA, Økonomiforvaltningen og projektets følgegruppe. Herudover er forslagene blevet hørt internt i Teknik- og Miljøforvaltningen. Der har været bred enighed om at pege på cykelgadeløsningen som grundlag for en videre projektudvikling. Cykelgadeløsningen tilgodeser både omverdenens ønsker til Fremtidens Nordre Frihavnsgade, lever op til kommunens strategier og svarer til de faglige krav i forhold til byrum, sikkerhed og trafikplanlægning generelt.

En elegant løsning i menneskelig skala – er guld værd for butikkerne

Prisen for en cykelgadeløsning er beskedne 24,6 mio. kr., som er givet rigtigt godt ud. Både for kommunen og for gadens brugere. Ikke mindst de forretningsdrivende. Iflg. en nylig undersøgelse af COWI er cyklister guld værd for byerne, og guldet bliver af højere og højere karat, jo større byen er. Og måske endnu vigtigere for forretningsindehaverne i Nordre Frihavnsgade: Cyklister besøger flere butikker pr. tur end bilister – ikke mindst med den øgede udbredelse af ladcykler.

Cyklister besøger fler butikker per tur, end bilister, gælder nok også Ndr Frihavnsgade Rart med fakta! #dkgreen #dkpol

A photo posted by Mette Annelie Rasmussen (@metteannelie) on

Hvad venter vi på?

Med udsigten til en fordobling af fodgængere og købestærke cyklister går Nordre Frihavnsgade altså en lys fremtid i møde. Hvis altså politikerne i borgerrepræsentationen på rådhuset kan finde ud af at blive enige. I dette forslag ligger der kerneværdier for alle partier fra yderste venstre til yderste højre.

Hvad venter vi på?

Hent Fremtidens Nordre Frihavnsgade – et idéoplæg her.

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply